Ấn phẩm khoa học

Le Quang Vinh1 and Helen F. Gavino2 1 Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam 2 Central Luzon State University, Nueva Ecija 3120, Philippines. Email: lqvinhnlu@gmail.com
This is not a peer-reviewed article. Electronic-only Proceedings of the International Conference on Crop Harvesting and Processing, 9-11 February 2003 (Louisville, Kentucky USA) Publication Date 9 February 2003. ASAE Publication Number 701P1103e, ed. Graeme Quick Phan Hieu Hien, Nguyen Hung Tam, Nguyen Van Xuan # # University of Agriculture and Forestry, Ho-Chi-Minh City, Vietnam E-mail: phhien@hcm.vnn.vn
Phan Hieu Hien, Tran Van Khanh# # , Graeme R. Quick *** E-mail: phhien@hcm.vnn.vn # Paper for presentation at the International Conference on Crop Harvesting and Processing, February 11-14 2007, Louisville, Kentucky. # # Lecturers, Nong-Lam University (formerly: University of Agriculture and Forestry), Ho- Chi-Minh City, Viet Nam, *** Consulting Engineer (Queensland, Australia) and Former Head, IRRI Agricultural Engineering, Philippines.
Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Đại học Nông Lâm TP.HCM; Số 1 năm 2002; Tác giả: Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Hùng Tâm; Trung tâm Năng Lượng và Máy Nông nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM; Khoa Cơ Khí Công nghệ Đại học Nông Lâm TP.HCM. ĐT: 0913127481 - 02837220725
Tiểu hợp phần Sấy Tĩnh 2007 Báo cáo lần 2 Thời gian báo cáo: 01.07.2007 đến 30.11.2007 Biên soạn: TS. Phan Hiếu Hiền Với sự cộng tác của cán bộ Trung tâm Năng Lượng và Máy Nông nghiệp: Nguyễn Thanh Nghị, Lê Quang Vinh, Trần Văn Tuấn, Trần Thanh Thủy
STUDY ON THE REVERSAL TIMING FOR THE SRA REVERSIBLE DRYER # Phan Hieu Hien, Nguyen Hung Tam, Nguyen Van Xuan # # # Paper for presentation at the Seminar on “Agricultural Engineering and Agro-products Processing towards Mechanization and Modernization in Rural Areas“ at Nong-Lam University, HoChiMinh City, 11-12 December 2003. # # Lecturers, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, Nong-Lam University HoChiMinh City, Vietnam. E-mail phhien@hcm.vnn.vn
Th.S. Trương Quang Trường 1, Th.S. Trần Văn Tuấn 2, TS.Vương Thành Tiên 1 1. Khoa Cơ khí – Công nghệ. 2. Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Hung Van Nguyen a,∗ , Canh Duc Nguyen b , Tuan Van Tran b , Hoa Duc Hau b , Nghi Thanh Nguyen b , Martin Gummert a a International Rice Research Institute, DAPO Box 7777, Metro Manila 1301, Philippines b Nong Lam University, Thu-Duc Distric, Ho Chi Minh City, Vietnam
Author(s) Tran Van Tuan, Le Quang Vinh and Nguyen Van Xuan Affiliation(s) Center for Agricultural Energy and Machinery, Nong Lam University, Ho Chi Minh City 700000, Vietnam
Về đầu trang