Ấn phẩm khoa học

Nguyen Thanh Nghi 1, Nguyen Duc Canh 1, Hau Duc Hoa 1, Nguyen Van Hung 2 and Martin Gummert 2; 1. Center for Agricultural Energy and Machinery, Nong Lam University, Ho Chi Minh City 700000, Vietnam; 2. Crop and Environmental Science Division, International Rice Research Institute, Metro Manila 1301, Philippines
Nguyen Thanh Nghi1, Helen F. Gavino2 and Manuel Jose C. Regalado3 1 Center for Agricultural Energy and Machinery, Nong Lam University - Ho Chi Minh City, Vietnam 2Central Luzon State University (CLSU), Philippines 3Philippine Rice Research Institute, Philippines
Le Quang Vinh1 and Helen F. Gavino2 1 Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam 2 Central Luzon State University, Nueva Ecija 3120, Philippines. Email: lqvinhnlu@gmail.com
This is not a peer-reviewed article. Electronic-only Proceedings of the International Conference on Crop Harvesting and Processing, 9-11 February 2003 (Louisville, Kentucky USA) Publication Date 9 February 2003. ASAE Publication Number 701P1103e, ed. Graeme Quick Phan Hieu Hien, Nguyen Hung Tam, Nguyen Van Xuan # # University of Agriculture and Forestry, Ho-Chi-Minh City, Vietnam E-mail: phhien@hcm.vnn.vn
Phan Hieu Hien, Tran Van Khanh# # , Graeme R. Quick *** E-mail: phhien@hcm.vnn.vn # Paper for presentation at the International Conference on Crop Harvesting and Processing, February 11-14 2007, Louisville, Kentucky. # # Lecturers, Nong-Lam University (formerly: University of Agriculture and Forestry), Ho- Chi-Minh City, Viet Nam, *** Consulting Engineer (Queensland, Australia) and Former Head, IRRI Agricultural Engineering, Philippines.
Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Đại học Nông Lâm TP.HCM; Số 1 năm 2002; Tác giả: Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Hùng Tâm; Trung tâm Năng Lượng và Máy Nông nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM; Khoa Cơ Khí Công nghệ Đại học Nông Lâm TP.HCM. ĐT: 0913127481 - 02837220725
Tiểu hợp phần Sấy Tĩnh 2007 Báo cáo lần 2 Thời gian báo cáo: 01.07.2007 đến 30.11.2007 Biên soạn: TS. Phan Hiếu Hiền Với sự cộng tác của cán bộ Trung tâm Năng Lượng và Máy Nông nghiệp: Nguyễn Thanh Nghị, Lê Quang Vinh, Trần Văn Tuấn, Trần Thanh Thủy
STUDY ON THE REVERSAL TIMING FOR THE SRA REVERSIBLE DRYER # Phan Hieu Hien, Nguyen Hung Tam, Nguyen Van Xuan # # # Paper for presentation at the Seminar on “Agricultural Engineering and Agro-products Processing towards Mechanization and Modernization in Rural Areas“ at Nong-Lam University, HoChiMinh City, 11-12 December 2003. # # Lecturers, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, Nong-Lam University HoChiMinh City, Vietnam. E-mail phhien@hcm.vnn.vn
Th.S. Trương Quang Trường 1, Th.S. Trần Văn Tuấn 2, TS.Vương Thành Tiên 1 1. Khoa Cơ khí – Công nghệ. 2. Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Hung Van Nguyen a,∗ , Canh Duc Nguyen b , Tuan Van Tran b , Hoa Duc Hau b , Nghi Thanh Nguyen b , Martin Gummert a a International Rice Research Institute, DAPO Box 7777, Metro Manila 1301, Philippines b Nong Lam University, Thu-Duc Distric, Ho Chi Minh City, Vietnam
Về đầu trang