Ấn phẩm khoa học

Th.S. Trương Quang Trường 1, Th.S. Trần Văn Tuấn 2, TS.Vương Thành Tiên 1 1. Khoa Cơ khí – Công nghệ. 2. Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Hung Van Nguyen a,∗ , Canh Duc Nguyen b , Tuan Van Tran b , Hoa Duc Hau b , Nghi Thanh Nguyen b , Martin Gummert a a International Rice Research Institute, DAPO Box 7777, Metro Manila 1301, Philippines b Nong Lam University, Thu-Duc Distric, Ho Chi Minh City, Vietnam
Author(s) Tran Van Tuan, Le Quang Vinh and Nguyen Van Xuan Affiliation(s) Center for Agricultural Energy and Machinery, Nong Lam University, Ho Chi Minh City 700000, Vietnam
Về đầu trang