Ấn phẩm khoa học

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY HAI GIAI ĐOẠN KẾT HỢP SẤY TẦNG SÔI VÀ SẤY THÁP ĐỂ SẤY CÀ PHÊ NHÂN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ThS. Trần Văn Tuấn*, ThS. Lê Quang Vinh, PGS. TS. Lê Anh Đức

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

* Email: maysaynonglam@gmail.com

ĐT: 0908491324

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạp chí Công nghiệp Nông Thôn

Số 29 năm 2018

Full-Text PDFDownload 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÓM TẮT

Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả sấy cà phê nhân bằng kỹ thuật sấy hai giai đoạn, kết hợp giữa sấy tầng sôi và sấy tháp. Nghiên cứu đã tính toán, thiết kế và chế tạo một mô hình hệ thống sấy hai giai đoạn cho sấy cà phê nhân, gồm một máy sấy tầng sôi 70 kg/h kết hợp với máy sấy tháp 70 kg/mẻ. Kết quả thực nghiệm đã xác định được các thông số chính của chế độ sấy thích hợp, hiệu quả, cụ thể như sau: Vận tốc gió bề mặt và nhiệt độ tác nhân sấy ở máy sấy tầng sôi lần lượt là 3,2 m/s và 100oC, trong khi đó, nhiệt độ tác nhân sấy thích hợp khi sấy cà phê nhân ở máy sấy tháp là 45oC. Tổng thời gian thực tế để hoàn thành mẻ sấy 70 kg là 27,3 giờ. Các kết quả phân tích chi phí năng lượng riêng ở hệ thống sấy 2 giai đoạn đang nghiên cứu là 2,53 kWh/kg cà phê nhân khô, so với ở máy sấy tĩnh SRA là 2,24 kWh/kg và ở hệ thống sấy tĩnh kết hợp trống quay là 2,37 kWh/kg.

Từ khóa: máy sấy cà phê nhân, máy sấy tầng sôi, máy sấy tháp, vận tốc gió bề mặt, nhiệt độ tác nhân sấy

THE STUDY OF TWO-STAGE DRYING TECHNOLOGY USING FLUIDIZED-BED DRYER COMBINED WITH RECIRCULATING COLUMNAR DRYER FOR COFFEE BEAN

SUMMARY

The aim of study is to evaluate the efficiency of drying coffee bean by the two-stage drying technique using a fluidized-bed dryer combined a recirculating columnar dryer. The study was calculated, designed, and fabricated sucessfully a model of two-stage drying system including of a 70-kg/h fluidized-bed dryer and 70-kg/batch recirculating columnar dryer. The experiment results  determined the main parameters of the appropriate-efficient drying regime, namely: the drying temperature of 100oC and the superficial air velocity of 3.2 m/s were applied at the fluidized-bed dryer, while the drying air temperature of 45oC at the recirculating column dryer to be suitable for drying coffee bean. The total drying time required to finalize one 70-kg batch was 27.3 hours. The analytic results for the parameter of specific energy consumption at the two-stage drying system carried out under this study is 2.53 kWh/kg of dried product, comparing to that of 2.24 kWh and 2.37 kWh per 1 kg of dried product at the reversible flatbed dryer and the existing two-stage drying systems, respectively.      

Keywords: coffee been dryer, fluidized-bed dryer, recirculating column dryer, superficial air velocity, temperature of drying air.

 

Chia sẻ: